Podmínky půjčení lešení

I. Předmět smlouvy:

Touto nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci sestavu lešení v rozsahu specifikovaném „Dodacím listem“, který je přílohou smlouvy, k užívání za úplatu (nájemné) na sjednanou dobu na sjednaném místě.

II. Nájemné:

Výše nájemného je stanovena v souladu s nabídkovým ceníkem pronajímatele na ...,- Kč za kalendářní den bez DPH. Nájemné začíná běžet dnem uzavření smlouvy a převzetím lešení nájemcem. Nájemné končí dnem vrácení lešení pronajímateli a podepsáním zápisu o vrácení. Místem převzetí a vrácení je provozovna pronajímatele na adrese Malotice 101, PSČ 281 63. Doprava, pokud je sjednána, se účtuje 10,-Kč/km za cestu tam i zpět.

III. Platba nájemného:

Nájemné bude zaplaceno na základě faktury pronajímatele vystavené ke dni ukončení nájmu. Výše fakturovaného nájemného bude vypočtena jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní trvání nájmu. Při nájmu běžícím ve dvou a více kalendářních měsících bude nájemné hrazeno postupně na základě měsíčních faktur pronajímatele vystavených vždy k poslednímu dni běžného měsíce. Splatnost faktury 14 dnů od vystavení. Ve faktuře vystavené k ukončení nájmu bude zúčtována kauce.

Pro případ prodlení nájemce s placením faktur se sjednává penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Při nájmu trvajícím déle než 30 kalendářních dnů bude nájemné hrazeno postupně na základě měsíčních faktur pronajímatele vystavených vždy k poslednímu dni běžného měsíce.

IV. Sjednaná doba nájmu:

Nájem začíná běžet dnem: ...
Ukončení nájmu sjednáno na den: ...

V případě, že nájemce bude chtít nájem prodloužit, učiní tak v  písemně před ukončením nájemní doby.

V. Sjednané místo:

Místem, kde bude pronajaté lešení používáno a uloženo je: ...

Nájemce se zavazuje, na žádost pronajímatele, umožnit prohlídku pronajaté věci (lešení) na místě použití.

VI. Závazky smluvních stran:

VI.a Pronajímatel:

  • Předá nájemci sestavu lešení v rozsahu „Dodacího listu“ umožňující postavit lešení pro požadovanou pracovní výšku a  požadovaný účel včetně bezpečnostních prvků.
  • Předá nájemci lešeňový materiál odpovídající bezpečnostním požadavkům na tento typ lešení v použitelném stavu, umožňujícím bezpečnou montáž, užití a demontáž.
  • Poučí zástupce nájemce při převzetí o bezpečné montáži, užívání a demontáži a upozorní jej na maximální zatížení pracovní podlážky a maximální možnou pracovní výšku sestavy.
  • Předá písemný návod na montáž, demontáž a použití sestavy.
  • Na žádost nájemce předá kopie schvalovacího certifikátu a prohlášení o shodě.

VI.b Nájemce:

  • Je oprávněn používat lešení po sjednanou dobu na sjednaném místě a způsobem odpovídajícím danému typu, zejména z pohledu maximálního zatížení pracovní podlážky, maximální výšky postaveného lešení.
  • Je povinen vrátit lešení včas, očištěné a nepoškozené nad rámec běžného opotřebení.
  • Za neočištěné lešení se zavazuje uhradit přirážku k nájemnému ve výši 5 až 10% podle stupně znečištění.
  • Díly zničené nebo ztracené se nájemce zavazuje uhradit v cenách dle „Dodacího listu“ na základě faktury pronajímatele. U  dílů poškozených uhradit podíl ceny odpovídající míře poškození.

VII. Další ujednání:

Při převzetí lešení složil nájemce kauci ve výši: ...
Pronajímatel poskytuje nájemci násladující slevy: ...

VIII. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran, vždy jen písemným dodatkem oboustranně podepsaným a jako „Dodatek smlouvy“ označeným. Zástupci pronajímatele i  nájemce prohlašují, že s textem smlouvy souhlasí a jsou oprávněni ji podepsat a plně tím přijmout závazky ze smlouvy vyplývající.

Nedílnou součástí smlouvy je „Dodací list“ se skladbou sestavy lešení a cenami jednotlivých dílů vystavený a podepsaný při předání – převzetí lešení.

Soubory ke stažení:


Kontakt

IZOMAL, s.r.o.
Toušice 31
281 63 Toušice, okres Kolín

Tel.: +420 724 361 311

Tel.: +420 728 076 663
E-mail:

IČO: 25662767
DIČ: CZ25662767


© 2024, IZOMAL, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑